Sääʹm-muʹzei Siida lij Lääʹddjânnam saaʹmi meersažmuʹzei, alggmeermuʹzei da väʹlddkååddlaž da vooudlaž spesiaalmuʹzei. Siida-raajõs lij Aanar ceerkavsiidâst Tâʹvv-Lääʹddjânnmest, da tõʹst tåimma õõutsââʹjest nuʹt Sääʹm-muʹzei Siida da Tâʹvv-Lappi luâttkõõskõs. Siida ääʹveeš eeʹjjest 1998, leša sääʹm-muʹzeeʹj historia vuäll jiânnai ouggla. Tõn raʹjješ åuggmuʹzeeʹjen juʹn eeʹjjest 1959 da lij tiʹnt-aa puärrsummus åårrmõõžžâståårrai sääʹm-muʹzei.

Siida-raajõõzz vuâđđteevat da šuureet iiʹjjin 2020–2022. Oođummuž mâŋŋa sõõʹjin åårr Lääʹddjânnam veeidsummus sääʹmnorldõk. Siida vaaldšmem vueʹlnn liâ tän poodd 7 000 täʹvver, da muʹzeeʹj oođummuž õhttvuõđâst Lääʹddjânnam meersažmuʹzei maaccat ärvvsa 2 100 sääʹmtäʹvver norldõõǥǥâs Sääʹm-muʹzeeja. Siida ođđ põõšši čuäjtõs ävvan njuhččmannust 2022.

Nõõmâs meâldlânji Sääʹm-muʹzeeʹj miârktõssân lij kääzzkâʹstted saaʹmid da puʹhtted õʹhtte nuõrid da puärrsab saaʹmid. Muʹzeeʹj tuâjjan lij še seeilted vuäʹmm äʹrbbvuõtt-teâđ da raajjâd seämma ääiʹj ođđ kulttuur ââʹneeʹl pueʹrmõsân ânnʼjõžtuʹtǩǩummuž da čeäppõõzz, odm. ǩiõtt-tuâj (duodjia) arggpeeiʹv čeäppõssân. Nuʹbben tuâjjan lij tobdstõõttâd ij-sääʹm jooʹđjid sääʹm jieʹllemnaaʹlid da vieʹǩǩted fiʹttjed saaʹmi maaiʹlmkaart. Siida lij še vääžnai turismmpäiʹǩǩ da informaatiokõõskõs, koʹst vuäǯǯ teâđ vuuʹd luâđast. Siidast lij mââimõõzz 20 eeʹjj poodd kuõʹssjam pukveeʹzz pâʹjjel miljoon jooʹđi.

Haʹŋǩǩõʹsse vuässõõđji oummu:

Sari Valkonen, muʹzeijååʹđteei

Eeva-Kristiina Nylander, projeʹkttšurr
eeva-kristiina.nylander(a)samimuseum.fi

Minna Lehtola, projeʹkttpiisar
minna.lehtola(a)samimuseum.fi

Siida