Daen giesiem Saemien Sijte lea ruffien 15 biejjem – mïetsken 15 beajjan gaahpan. Åesie dan giesien vuesiehtimmeste lea Work In Progress Muittut, Muitalusat prosjekteste. Daesnie maahta 3D guvviem vuejnedh. Daate guvvie lea åesie akte pilovtijste prosjektesne gusnie mijjieh libie golme pilovtide barkeminie. 3D guvvine edtjh maehtedh åesiestidh; stueriedidh, unniedidh jïh aaj dam jårredh. Daate lea lustes barkoe maam vielie edtjh övtiedidh.

I sommer er Saemien Sijte åpen fra 15. juni til 15. august. En del av utstillingen er en Work In Progress i Muittut, Mutalusat prosjektet. Her kan du se et 3D-bilde som tilhører en av tre piloter. Lengre fram i tid skal du kunne interagere med 3D-bildet; zoome inn, zoome ut og også snu på gjenstanden. Dette er en spennende prosess som vil utvikles enda mer.

This summer, Saemien Sijte is open from June 15 to August 15. Part of the exhibition is a Work In Progress in the Muittut, Mutalusat project. Here you can see a 3D image belonging to one of three pilots. In the future you will be able to interact with the 3D image; zoom in, zoom out and also turn the object around. This is an exciting process that will be developed even more.