Don våhkoen Camerat lij Åarjel Saemiej Skuvlesne jïh Suaja maanagïertesne filmeme. Filmide edtjh pilovtese maam leah gïelem bïjre. Guvvesne mijjieh libie Suaja maanagïertesne. Daate åadtjoejidie vuesiehtimmesne orre Saemien Sijtesne vuejnedh.

Forrige uke var Camerat med og filmet på Åarjel Saemiej Skuvle, Sørsamisk Skole, og i Suaja maanagïerte, Suaja barnehage. På bildet er vi i Suaja maanagïerte. Dette blir en del av piloten om språk som kommer i basisutstillingen.

Last week Camerat came and filmed at Åarjel Saemiej Skuvle, South Sami School, and in Suaja maanagïerte, Suaja kindergarten. In the picture we are at Suaja maanagïerte. This will be part of the pilot about languages that will be in the new exhibition.