Muittut, muitalusat -haʹŋǩǩõõzz täävtõssân lij viikkâd ooudâs ođđnallšem sääʹmm čuäjtõsǩiõll muʹzeeʹji âânnmõʹšše. Tõt vuäitt pieʹǩǩin puʹhtted miõllǩieʹssi ǩiõččlâsttmõõžžid kueʹssjeeʹjid da vieʹǩǩted jooʹđjid väʹldded muʹzeeʹji taʹrjjeem teâđ pueʹrben.

Sääʹmidentiteeʹtt ij leäkku staattlaž eettmõš, pâi tõt mõttai ääiʹj jååʹđeen, ǥu õhttsažkååddla, kulttuursa da jeeʹres tuejjeei vaaikte tõõzz. Seämma maʹlle õõlǥči sääʹm-muʹzeeʹji čuäjtõõzzi – nuʹt põõšši ǥu vaajtõõvi – jieʹlled da leeʹd ääiʹjmeâldla di hieʹlǩeld peeiʹvtemnallšeeʹm ǥu muttstõõlinallšeeʹm.

Haʹŋǩǩõs põhtt õʹhtte sääʹm-muʹzeeʹjid Sääʹmjânnam tâʹvv- da saujjbeäʹlnn. Haʹŋǩǩõõzz vaaiktõõzz veâhssad tõt, što haʹŋǩǩõʹsse vuässâʹtte še kueʹhtt pââimõs-škooul Lääʹddjânnmest da Ruõccjânnmest di jeeʹres miârkteei tååimai, kooi õhttsiʹžžen ǩiččlõõttmõššân lij raajjâd mâiʹd-ne oʹdinaknallšeeʹm. Sääʹmkulttuur da mij saaʹmi mooštaid da mainnsid tuʹlǩǩee haʹŋǩǩõõzzâst čeäppõõzz da musiik kuånstin sääʹmartiist da –čeäppneeʹǩǩ täävtõssân õõlmâsmaailmlaž, sääʹnteʹmes õõutmiõllsažvuõtt

Muittut, muitalusat lij õhttsažtuâjjhaʹŋǩǩõs, koozz vuässâʹtte Sääʹm-muʹzei Siida, Saujjsääʹmm muʹzei da kulttuurkõõskõs Saemien Sijte, Ruõcc Tuõddâr- da sääʹm-muʹzei Ájtte, Lappi pââimõs-škooul da Juuʹlev teknlaž pââimõs-škooul.

Haʹŋǩǩõõzz väʹlddteäggteeʹjen lij Interreg Pohjoinen -programm, da meersa teäggteei liâ Lappi Lett Lääʹddjânnmest, Trøndelagi lääʹnn, Norsk kulturråd da Sääʹmteʹǧǧ Taarrâst di Region Norrbotten Ruõccjânnmest. Haʹŋǩǩõspââʹjj lij 1.1.2020–30.9.2022, da haʹŋǩǩõõzz budjeʹtt lij nuʹt kueʹhtt miljoon euʹrred.

Moošt Facebook