Mujto, subttsasa är ett samarbete mellan Samiska museet Siida, Saemien Sijte, sydsamiskt museum och kulturcentrum, Ájtte, Fjäll och Samemuseum, Lapplands universitet och Luleå tekniska universitet. Projektet finansieras av Interreg Nord-programmet och de nationella finansiärerna Lapin Liitto (Finland), Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Samediggi (Norge) och Region Norrbotten (Sverige).

Vårt projekt syftar till att utveckla och använda en ny typ av metodik, ett samiskt utställningsspråk, genom att använda oss av digital teknik. Denna metodik kommer att hjälpa de samiska museerna att i sina utställningar visa uppdaterad information om samerna ur dagens samiska perspektiv. Den kommer vidare att utgöra en värdefull del i samiska museers sätt att införliva ett samiskt system av kunskaper. Att kombinera kunskapen i våra samhällen och museer hjälper oss att föra fram vår egen röst som ett folk och den nya tekniken hjälper oss att förmedla budskapet till samiska samhällen och till andra gäster. Detta är avgörande för samerna eftersom det samiska museet är ett av mycket få offentliga forum där vi samer själva kan presentera kulturen med våra egna ord och studera och förmedla vår självbild med utgångspunkten/uppfattningen/föreställningen att ”tidigare generationer lever i oss”.

 

Basen för denna metod är det sätt som den samiska kulturen varierar genom tid och rum och hur detta kan förverkligas i utställningarna. Hur samer ser och identifierar sig själva har utvecklats över tid och detta måste syna i innehållet som visas på de samiska museerna. Tidigare har det samiska folket ofta framställts som enbart överlevande i Arktis när vi istället är aktiva i skapandet av vårt eget öde i det samiska kulturlandskapet. Detta återspeglas i två samiska begrepp och värderingar: birgen, bierrgim, bearkadidh, piergim, biergiđ, piʹrǧǧummuš (klara sig, överleva, förmågan att återhämta sig eller hantera svårigheter-) och gulahallan, guládallam, govlesadtedh, leđe vuáruvaikuttâsâst/addiittâllâđ, kulstõõllâd (förståelse för andra, samarbete, tillhörighet till en rad nätverk) med huvudtanken om att kulturen ständigt pågår och om traditionell kunskap som kan förnyas. Det innehåller ett grundläggande värde: människor måste behandla naturen och samhället på ett hållbart sätt till fördel/gagn också för framtida generationer.

Det samiska folket lever i fyra olika nationalstater, och historiska och politiska förändringar och strömvirvlar har genom tiden påverkat våra liv. För oss finns inga gränser, och det är naturligt att samiska museer samarbetar. Vi kommer genom projektet kommer att kunna dela de bästa erfarenheterna från respektive museum och sedan utveckla nytt samiskt museumsspråk. Sámi museum Siida och Saemien Sijte håller på att bygga nya utställningar medan Ájtte kommer att infoga nya inslag i sina utställningar. De aktuella utställningarna är frusna i tid eftersom tekniken inte tillåter ändringar och uppdateringar. För att kunna erbjuda aktuella berättelser finns det ett behov av ett nytt museumsspråk som är flexibelt och enkelt att uppdatera/ förnya, så att utställningarna blir levande exempel på samisk identitet i varje era.

Mujto, subttsasa-projektet syftar till att utveckla och använda en ny typ av metodik, ett samiskt utställningsspråk, genom att använda oss av digital teknik. Det kommer att bidra till att skapa intressanta upplevelser, hjälpa besökare att lära sig och förstå informationen i museerna. Samisk identitet är inte statisk utan förändras med tiden, påverkad av samhälleliga, kulturella och andra faktorer. Så bör samiska museumsutställningar – vare sig de är permanenta eller tillfälliga – sträva efter att vara levande, aktuella, enkla att uppdatera och förändra. Projektet samlar samiska museer från norra och södra Sápmi. Detta stärks ytterligare genom att involvera universitet från Finland och Sverige samt andra viktiga intressenter för att skapa något unikt. Den samiska kulturen, våra minnen och våra berättelser, tolkade av samiska konstnärer genom konst och musik skapar en universell /allmängiltig förståelse utan ord.

Samiska museet Siida är projektkoordinator och ansvarig för ledningen och samordningen för projektet Mujto, subttsasa . Projektledningens struktur inkluderar projektledare Eeva-Kristiina Harlin och en styrgrupp. Styrgruppsmedlemmar är Sari Valkonen, Samiska museet Siida (ordförande); Eeva-Kristiina Harlin, projektledare, Siida (sekreterare); Pirita Näkkäläjärvi (Maria Sofia Aikio), Sametinget; Pirjo Seurujärvi, Metsähallitus; Jonna Häkkilä, (Tuija Hautala-Hirvioja) Lapplands universitet; Christer Åhlund Luleå tekniska universitet;Elisabeth Pirak Kuoljok, Ájtte; Birgitta Fossum, Saemien Sijte.