Saemien Sijte lij saujjsääʹmm muʹzei da kulttuurkõõskõs, kååʹtt lij Taarrjânnam Snåasest/Snåsast kõõskâst saujjsaaʹmi pâʹjjvuuʹdest. Saujjsaaʹmi jälstemvuʹvdd vuäll tââʹvben åårrai Raanest/Ranast saaujbeälla Engerdaaʹle.

Saemien Sijte lij saujjsääʹm kulttuur dokumentâsttmõõžž, seeiltummuž, tuʹtǩǩummuž da vääʹltummuž peäʹlest Taarrjânnam meersaž vasttõsmuʹzei. Muʹzeeʹj lokkčåuddtuâjjan lij ruõkkâd kulttuurääʹrb, äʹrbbvuõtt-teâđ da historia, mâiʹd tõt lij še tuejjääm åårrmõõžžâs ääiʹj leʹbe eeʹjjest 1964. Saemien Sijte čiŋlmââvv tueʹjstes vââʹljest õõudårra tillʼlõõvi kulttuurkõõččmõõžžid da tåimmjem-maallid, kook nâânee saujjsaaʹmi identiteeʹtt, ǩiõl da õʹhttekuullâmvuõđ. Saemien Sijte vääžnmõs tåimmjem-maallid kooll norldõktuâjj: muʹzei vuâsttaväldd täʹvvrid, snimldõõǥǥid, jieʹllikaartid, jiõntõõzzid, arkiivmateriaal da čeäppõõzzid di väldd jiijjâs huõllâânnmõššân vuäʹmm raajõõzzid. Oummu peäʹsse ǩiiččeed da tobdstõõttâd täʹvvrid ođđ muʹzeiraajõõzz valmštõõleen.

Saemien Sijte raajat ođđ muʹzeeʹj, kååʹtt valmštââvv eeʹjjest 2021 da ävvan jooʹđjid eeʹjjest 2022 ođđ väʹlddčuäjtõõzzineez. Tän poodd muʹzeeʹjin liâ nuʹt 500 sääʹmtäʹvver, da täi lââʹssen Saemien Sijte vuâstta väldd ođđ sõõʹji valmštõõleen nuʹt 160 täʹvver Norsk Folkemuseumilt da Oslo Kulttuurhistoriaallšest muʹzeeʹjest pieʹǩǩen Bååstede-repatriaatiohaʹŋǩǩõõzz. Saemien Sijte -muʹzeeʹjest lij pukid ääv muʹzei, kååʹtt taʹrjjad vuäʹpstemkõrvvjid škooulid, põrggsid da turiistid.

Lââʹssen muʹzei reäšš piirieeʹjji määŋgnallšeeʹm kulttuuʹre da muʹzeivõudda õhttneei šõddmõõžžid. Juõʹǩǩ nuʹbb eeʹjj muʹzei reäšš saujjsääʹm čõhččfeʹsttvaal Tjaktjen Tjåanghkoen õõutsââʹjest määŋgai Snåsast tååimai instituutioivuiʹm.

Haʹŋǩǩõʹsse vuässõõđi oummu:

Birgitta Fossum, muʹzeijååʹđteei

Elen Kristina Utsi, projeʹktt-tuâjjlaž
elen.kristina.utsi(a)saemiensijte.no

Saemien Sijte